« پیامبر اکرم می فرمود: به راستی که خداوندتبارک و تعالی ، هرعالم به دنیایی را که جاهل به آخرت است،دشمن می دارد ****************«گر طالب لقای امامی به علم کوش ------- اهل نظر معامله با آشنا کنند.
* مجتمع آموزش عالی بم  مجتمع آموزش عالی بم
زمان ثبت : دوشنبه 12 فروردین‌ماه سال 1387 در ساعت 11:42 ب.ظ
نویسنده : مهدی اثنی عشری
عنوان : قران و ریاضی
بقلم عبد الدائم الکحیل

در کلام إلهى، هما هنگى میان حروف وکلمات آن هست که بخصوص در سده اخیر وپس از به وجود آمدن کامپیوتر ومحاسبات سریع آن، مهجزه کلام الهى در این بخش ، روشنى بیشترى یافته است ودر واقع این همان حکمت لا یزال الهى است که پیشرفت علوم نه تنها نمى تواند عرصه یى براى شک وتردید باشد بلکه قران کریم به عنوان بزرگترین معجزه پیغمبر صلى الله علیه وسلم بیائى روشن تر وگویاترى یابد.از جمله این به هم پیوستگى وارتباط حرفى وکلمى در قرآن، مى توان به تساوى حروف مر تبط به هم، چون دنیا وآخرت، ایمان وعمل صالح، اشاره کرد که هر کدام 115 بار تکرار شده است هم چنین توازن عددى جالب تو جهى در بعضى کلمات، با اعداد وجود دارد به طور مثال کلمه شهر.

در قران کریم( 12) بار به تعداد ماه هاى سال آمده وکلمه " یوم" با ربه تعداد ایام سال، تکرار شده است.

معجزه اعداد وشما گان در قران کریم موضوع بسیار زیبا وجالب توجهى است تا حدى که عده اى از دانشمندان مسلمان پیش از بیست سال به تدریس معجزات اعداد در قران کریم پرداخته اند.

اگر وسایل شمارش وسرعت الکترونى کامبیوتر نمى بود، هیچ گاه تدریس وکشف این اعجاز ریاضى شگفت انگیز ممکن نبود. این جا معجزات بر اساس ارقام است وارقام ، خود به تنهایى گویا بوده، مجال براى مناقشه یا نظریات متناقض باقى نمى گذارد، چنان که هیچدلیلى هم بر خلاف آن نمى توان ارائه کرد چنین نظم ودقتى شکى را نمى گذارد که قرآن از جانب خداى با حکمتى است که چنین زنجیره اى در کلام خویش را به گوهر نظم در آورده است، تردیدى باقى نمى ماند که قران کریم سالم بدون هیچ گونه تحریفى از یادى ونقصان به دست ما رسیده، زیرا کمبود یک حرف ویا یک کلمه یا با العکس زیادتى یک حرف یا یک کلمه تمام محاسباتى قران کریم را به هم مى ریزد.اراده خداوند به این تعلق گرفته تا معجزه ارقام به عنوان سرى باقى بماند تا آن که با کامپیوتر کشف گردد واین همان معنى آیه کریمه است که ( وبه زودى نشانه هاى خود را در آفاق ودر وجود هاى شان بدیشان خواهیم نمایاند تا براى شان روشن گردد که او خود حق است) قران کریم.

اخیراً در جهان غرب اعجاز عددى قران کریم در مرکز پژوهش اسلام شناسى به عنوان یک درس وتحقیق قرار گرفته، چنان که در کشور هاى اسلامى هم کنفرانس ها وسمینارها یى که در از اعجاز غلمى وعددى قران کریم بحث مى شود، بر گزار مى گردد.

آخرین کنفرانس که در این مورد صورت گرفت در سال 1989م در مکه بود که در آن کنفرانس مباحث عمیق وژرفى به وسیله دانشمندان بر جسته ومتخصص مسلمان صورت گرفت که از جمله ده سخنرانى به وسیله دانشمندان غربى ایراد شد.

اینک توجه شما را به جدولى جلب مى کنیم که قسمتى از این نظم شگفت آور را در نشان مى دهد:

حیات 145 بار ، موت 167 بار، الصالحات 167 بار ، السئیات 167 بار، الدنیا 115 بار ، الآخرة 115 بار ، ملائکة 115 بار، شیطان 145 بار، محبه 83 بار ،

طاعة 83 بار ، هدى 79 بار، رحمة 79 بار، شده 120 بار ، شکر 75 بار، سلام 50 بار ، شکر 75 بار، جهر 16 بار، العلانیه 16 بار، ابلیس بار استعاه بالله 11 بار، محمد " ملکوت" روح القدوس" سراج هرکدام 4 بار ، رحمن 75 بار، رحیم 114 بار ، الجزاء 117بار، مغفرة 234 بار، فجار 3 بار ، الابرار 6 بار، عسر 12 بار، یسر 36 بار، قل 332 بار ، قالوا 332 بار . هرگاه حروف مقطعات را از همدیگ{ جدا نمایم وبه ترتیب بیاوریم چنین مى شود : " ا. ل. ص. ر. ک. ه. ى. ط. س. ج. ق. ن." تعداد این حروف 14 حرف است .

وجالب است بدانیم همین رقم تعداد سوره هاى قران است که حروف مفرده و یا مقطعات در آن آمده است این سورة ها عبارت اند از بقرة اعراف یونس رعد مریم شعرا نمل یس ص غافر، شورى، ق، قلم .

هم چنین با اندکى تدبیر مى بینیم که لفظ "دنیا" از شش حرف تشکیل شده، هم چنین است کلمه حیات .

واز طرفى دیگر آیه قران کریم مى فرماید: ودر حقیقت پروردگار شما آن خدایى است که آسمانه وزمین را در شش روز آفرید" با دقتى دیگر مى بینیم که کلمه انسان از هفت مرحله آفریده شده است که عبارت اند از سلاله اى ان گل پٍ از آن تکه اى گوشت سپس مرحله استخوان رسیدن سپس گوشت وپس از آن به شکل انسان در آمدن که مصداق آیات شریفه (12- 14) سوره مؤمنون است .

این مجموعه فرزاى اندک از مجموعه الفاظ قران کریم است وبا ترجمه به این که الفاظ قرانى بیش از هفتاد هزار کلمه است وبا تحقیقاتى که رو به رشد است بدون تردید در آیند نه چندان دورى ابعاد بیشترى این نظم حسابى شگفت آور از کلام فیاض الهى روشن خواهد شد.

واما آیا به راستى مى توان چنان که عده اى تصور کرده اند این موضوع را یک امر تصادفى نامید؟ تصور تصادفى بودن این هماهنگى شگفت، خطابى بسیار بزرگسخنى گزاف وگناهى است بزرگ، زیرا تصادفى بودن از عدم تدبیر وتفکیر واین که هدف ومقصدى وجود نداشته باشد نشأت مى گیرد اما ذات بارى تعالى منزه است او آن که در ملک وى کارى بدون تدبیر وبدون مقصد وهدف انجام بگیرد، چه رسد به آن که پاى این موضوع به کتاب پر عظمت الهى کشیده شود. در واقع زمانى موضوع تصادف بر سر زبنها افتاد که ما دیون وملحدین به این شایعه دامن زدند که مجموعه خلقت بر اساس تصادف پدید آمده است.

در پى این نظریه دانشمندان به تحقیق پر داختند تا احتمال خلق شدن موجود زنده را ارزیابى کنند. در اولین قدم به محاسبه ماده اصلى موجود زنده که پروتئین است واز پنج عنصر کاربن، هاید روجن، نایتروجن، واکسیجن وفسفر از میان 92 عنصر موجود در جهان تشکیل شده است پر داختند. آنان با محاسبه احتمال این که این پنج عنصر از میان عناص دیگر دور هم جمع شوند، به نتیجه زیر رسیدند که احتمال آن که از میان 91 عنصر این پنج عنصر گردهم آیند یک برده میلیونم است یعنى رقمى که نو شتن آ، هم مشکل است چه رسد به خواندن آن.

جالب آن است که بدانیم این رقم تنها به احتمال گرد آمدن این مواد است، اما این که این مواد باید به اندازه معینى باشند، ورقم عددى احتمال آن که از میان این همه عناصر موجود در جهان تنها پنج عنصر آن هم با نسبت معینى تعاطى انجام دهند. رقمى بسیار بالاو نزدیک به محال است. این محاسبه را از زمانى دانشمند سویسى انجام داد که تنها 93 عنصر شناخته شده بود.

حال آن که این رقم هم اکنون به 102 عنصر رسیده است. بنا براین آیا مى توان کلمه اى سخیف تر وسبک تر از کلمه تصادف در نظام آفرینش یافت؟! این امر اشاره وبلکه تأکید بر این حقیقت دارد که از لحاظ علمى عملى وحسابى تصادف در نظام خلقت امرى محال وغیر ممکن است چه رسد به این که این امر در کلام پعظمت الهى صورت بگیرد.

المرجع لهذا البحث: القرآن الکریم


« پیامبر اکرم می فرمود: به راستی که خداوندتبارک و تعالی ، هرعالم به دنیایی را که جاهل به آخرت است،دشمن می دارد ****************«گر طالب لقای امامی به علم کوش ------- اهل نظر معامله با آشنا کنند.
* مهدی اثنی عشری

وبلاگی دیگر
«پیامبر اکرم می فرمود: به راستی که خداوندتبارک و تعالی ، هرعالم به دنیایی را که جاهل به آخرت است،دشمن می دارد «گر طالب لقای امامی به علم کوش اهل نظر معامله با آشنا کنند.
* مجتمع آموزش عالی بم

anjomaneriyaziyat

 

 

 

 

 

 

 

explorer blog